23948sdkhjf

Rekordresultater for Hydro i fjerde kvartal og for 2021

Norsk Hydro ASA rapporterte en EBITDA på 9.011 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenliknet med 3.403 millioner kroner i samme kvartal i fjor. For året 2021 som helhet utgjorde EBITDA 28.010 millioner kroner, sammenliknet med 13.106 millioner kroner i 2020.
  • Fortsatt stramt marked langs hele verdikjeden for aluminium
  • Rekordresultater oppstrøms og i Hydro Energy i fjerde kvartal
  • Målet i forbedringsprogrammet i 2021 ble overgått med 25 prosent
  • Gjennomføringen av strategien fram mot 2025 går som planlagt
  • 80 prosent kontantutbytte etter gode økonomiske resultater

Høyere all-in metall- og aluminapriser, større volumer oppstrøms og rekordhøyt kvartalsresultat fra Hydro Energy bidro positivt til justert EBITDA i fjerde kvartal. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter.

EBITDA økte med 15 milliarder

Justert EBITDA for året 2021 som helhet økte med 14,9 milliarder kroner, sammenliknet med 2020. Høyere all-in metall- og aluminapriser, større volumer oppstrøms, bedre marginer og volumer i Hydro Extrusions og bedre resultater fra Hydro Energy bidro positivt til justert EBITDA i 2021. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvare- og faste kostnader oppstrøms og negative valutaeffekter.  Det ble realisert 6,3 milliarder kroner i forbedringer gjennom forbedringsprogrammet i 2021, noe som overgår det opprinnelige målet for året på 5,1 milliarder kroner. På bakgrunn av de gode markedsforholdene, realiserte Hydro også 1,5 milliarder kroner i kommersielle forbedringer i løpet av 2021.

– Kundene våre blir stadig mer opptatt av det faktiske fotavtrykket til produktene de bruker, og etterspør mer lavkarbonaluminium. Vi ser dette i ordrebøkene våre, der salget av Hydro CIRCAL– som produseres med 75 prosent brukt aluminiumskrap – har doblet seg det siste året. I år gjør vi et banebrytende arbeid for å produsere aluminium med nær null karbonutslipp basert på 100 prosent brukt aluminiumskrap, og vi er i en dialog med kundene om å levere denne typen aluminium allerede i år, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Hydros strategi fram mot 2025 innebærer en satsing på produksjon av lavkarbonaluminium og vekst i fornybar energi. Jeg er glad for å se at Hydro REIN har god framdrift i arbeidet med å bygge en portefølje i Norden og Brasil. Dette er i tråd med ambisjonen om å skaffe nye volumer fornybar energi og hydrogen for å redusere utslippene i egen produksjon, og også hjelpe andre bransjer å avkarbonisere sin virksomhet, sier Aasheim.

Solid avkastning

Hydro hadde en justert avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital på 18,6 prosent i 2021, noe som er vesentlig høyere enn den tilsvarende avkastningen på 3,7 prosent i 2020, og også høyere enn ambisjonen om en avkastning på 10 prosent over forretningssyklusen. Den viktigste årsaken til dette var høy etterspørsel etter aluminium og høye priser, som følge av de gode makroøkonomiske forholdene da markedet tok seg opp etter covid-19.

– I tillegg til gode markedsforhold, har vi jobbet videre med forbedringsarbeidet i hele selskapet. Jeg er svært fornøyd med at vi har overgått forbedringsmålet for 2021 med 25 prosent. Dette er takket være en felles innsats fra alle våre 31.000 ansatte, som har jobbet iherdig og målrettet i et krevende covid-år, og viser at vi har en sterk kultur for kontinuerlig forbedring. Hydros førsteprioritet er fortsatt å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi har virksomhet i, sier Aasheim.

Verdensøkonomien har tatt seg opp igjen til samme nivå som før pandemien, men veksttakten avtok noe i fjerde kvartal som følge av den nye Omikron-varianten, fortsatt flaskehalser i forsyningskjeden, høye energipriser og bekymring for inflasjon. Det er økende usikkerhet knyttet til utsiktene framover, ettersom høy etterspørsel og økonomiske støtteordninger fortsatt påvirker situasjonen, og fører til varemangel i forsyningskjeden og inflasjonspress på de viktigste innsatsvarene, som energi, råvarer og transportkostnader.

Økende priser på gass og kraft har ført til økende produksjonskostnader i Europa, med påfølgende produksjonskutt ved flere europeiske smelteverk, inkludert Hydros primærverk Slovalco i Slovakia. Kapasiteten ved Slovalco ble redusert fra 80 til 60 prosent i midten av februar 2022, noe som utgjør en årlig reduksjon på 35.000 tonn i produksjonen.

– Samtidig som Hydro Energy på den ene siden drar fordel av de høye energiprisene og forskjellene mellom prisområdene i Norge, ble Aluminium Metal nødt til å kutte i produksjonen ved Slovalco på grunn av høye kraftpriser, som ikke viser tegn til å gå ned på kort sikt. Den aktuelle energisituasjonen i Europa framhever behovet for å jobbe raskt og målrettet med det grønne skiftet, og etablere en stabil forsyning av rimelig, fornybar energi, både til samfunnet og til industrien i tiden framover, sier Aasheim.

Høye kraftpriser

De nordiske kraftprisene var vesentlig høyere i fjerde kvartal, sammenliknet med kvartalet før. De høye prisene skyldtes kaldere vær enn normalt, og høye og økende kraftpriser på kontinentet. Høyere produksjon og økt gevinst som følge av forskjeller mellom prisområder bidro til en vesentlig økning i justert EBITDA for Hydro Energy i kvartalet. Den økte produksjonen førte til netto spotsalg i fjerde kvartal, sammenliknet med netto spotkjøp i tredje kvartal. De vesentlige forskjellene mellom prisområdene i Norden fortsatte gjennom fjerde kvartal og også inn i første del av 2022.

FORNØYD: Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim kan smile over et godt resultat for Hydro i 2021. FOTO: HYDRO

På Hydros kapitalmarkedsdag i desember 2021 lanserte selskapet nye forbedringsmål og bærekraftambisjoner for å styrke lønnsomhet og bærekraft. Hydro fortsetter gjennomføringen av sin strategi fram mot 2025, blant annet ved å styrke selskapets posisjon på lavkarbonaluminium og videreutvikle forretningsmuligheter innenfor nye energiløsninger. Målet i forbedringsprogrammet er oppjustert fra 7,4 til 8,5 milliarder kroner, mens ambisjonen om kommersielle forbedringer er økt fra 1,5 til 2,5 milliarder kroner.

Hydro har lenge vært anerkjent som ledende på bærekraft, og de nye bærekraftambisjonene som ble lansert på Kapitalmarkedsdagen vil være viktige for å styrke Hydros konkurranseposisjon. Hydro har en ambisjon om å oppnå netto null karbonutslipp innen 2050 eller tidligere, og satser på tre alternativer teknologiløp for å redusere karbonavtrykket fra aluminium til netto null. Hydro vil ha de første kommersielle volumene av aluminium med nær null karbonutslipp (definert som mindre enn 0,5 kg CO2 per kg aluminium) tilgjengelig i 2022, basert på bruk av 100 prosent komplekst og sammensatt brukt aluminiumskrap.

Avkarbonisering av smelteverk

Teknologiløpet for avkarbonisering av eksisterende smelteverk er basert på teknologi for karbonfangst og -lagring. I fjerde kvartal investerte Hydro i Verdox, et selskap for karbonfangst.. Selskapet vil levere kostnadseffektiv teknologi for karbonfangst og direkte luftfangst i aluminiumproduksjon som skal være klar for pilottesting fra 2025, med mål om produksjon i industriell skala innen 2030. Hydro investerte 20 millioner US-dollar og vil ha en minoritetsandel.

Hydro har tatt en endelig beslutning om å investere 1,3 milliarder brasilianske real ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, for å erstatte fyringsolje med naturgass. Prosjektet vil etter planen settes i drift i 2023. Dette drivstoffbyttet vil redusere raffineriets årlige CO2-utslipp med 700.000 tonn, og er en sentral del av Hydros klimasatsing om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2030.

I tillegg til klimamålene, har Hydro satt seg nye og høyere mål om å beskytte biologisk mangfold og redusere miljøpåvirkningen, og samtidig forbedre levevilkår og livsopphold der vi har virksomhet. I fjerde kvartal ble Hydro rangert øverst på Global Child Forums liste over globale metall- og gruveselskaper når det gjelder hensyn til barns rettigheter.

Resirkulering er ett av Hydros viktigste vekstområder, og i fjerde kvartal ble det kunngjort flere investeringsbeslutninger som støtter den strategiske satsingen om å styrke resirkuleringsvirksomhet betydelig gjennom hele verdikjeden for resirkulering, og å doble bruken av brukt aluminiumskrap.

I Michigan i USA vil Hydro investere i byggingen av et nytt anlegg for resirkulering av aluminium, som vil produsere 120.000 tonn pressbolt i året. I Norge vil Hydro investere 105 millioner kroner i etableringen av Høyanger Recycling, et eget resirkuleringsanlegg for aluminium som ligger like ved primærverket Hydro Høyanger. I Ungarn vil Hydro bygge et nytt omsmelteanlegg for aluminium. Dette nye anlegget skal ligge like ved selskapets pressverk i Szekesfehervar, og vil få en årlig kapasitet på 90.000 tonn. Til slutt har Hydro også besluttet å investere i resirkuleringsanlegget i Deeside i Storbritannia, for å øke verkets resirkuleringskapasitet til 70.000 tonn aluminium per år, noe som vil gi britiske kunder tilgang på lavkarbonaluminium som Hydro CIRCAL.

"Grønne" produkter vil doble seg

Hydro forventer at salget av grønnere produkter, som Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA, vil doble seg nok en gang i løpet av de neste fem årene. I 2022 er det ventet av salget av Hydro CIRCAL vil øke med 25 prosent, sammenliknet med 2021. Videre jobber Hydro med å posisjonere smelteverksporteføljen for å kunne møte den forventede etterspørselen etter Hydro REDUXA. I 2022 ventes det at salget av REDUXA vil øke med 30 prosent, sammenliknet med 2021. I Norge vil Hydro investere 750 millioner kroner i Hydro Sunndal for å styrke verkets posisjon som Europas største aluminiumverk og leverandør av lavkarbonaluminium. Hydro Sunndal vil fortsatt være en ledende produsent av lavkarbonproduktet Hydro REDUXA til bilindustrien og bygg- og anleggssektoren.

Hydro Extrusions fortsetter arbeidet med å omstrukturere og optimalisere porteføljen og finne riktig kommersiell posisjon. I fjerde kvartal kunngjorde Hydro salget av ekstruderingsvirksomheten i Kuppam i India til Hindalco Industries Limited for 33 millioner US-dollar på kontant- og gjeldfritt grunnlag. Salget ble fullført tidlig i februar 2022. Hydro Extrusions investerer også 390 millioner kroner i en ny presse ved produksjonsanlegget i Suzhou i Kina, som vil levere til det stadig økende automotiv- og elbilmarkedet i landet.

På området ny energi har Hydro jobbet videre med utvikling av flere forretningsmuligheter. I fjerde kvartal inngikk Hydro REIN og Eolus en samarbeidsavtale om felles utvikling av opptil 672 MW vindkraft i Sverige. Som en del av avtalen vil Hydro REIN kjøpe 50 prosent av porteføljen fra Elous, som vil beholde den andre andelen på 50 prosent.

Hydro Havrand, Hydros selskap for grønt hydrogen, og Shell New Energies Holding Europe B.V. har blitt enige om å utforske potensialet for felles prosjekter med produksjon av hydrogen fra fornybar elektrisitet. Ambisjonen er å bruke hydrogen til å avkarbonisere Hydros og Shells egen virksomhet, og også levere til kunder i tungindustrien, maritim sektor og veitransportsektoren.

I Batterier ble Hydro majoritetseier i Corvus Energy, et selskap som lager batteriløsninger for skip. Investeringen ble gjort gjennom en rettet emisjon som økte eierandelen til 22,7 prosent.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 8.525 millioner kroner i fjerde kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst på 823 millioner kroner, en urealisert gevinst på kraft- og råvarekontrakter på 2.744 millioner kroner og en urealisert gevinst på LME-relaterte kontrakter på 744 millioner kroner.

Hydros netto likviditetsposisjon gikk fra en netto gjeldsposisjon på 1,2 milliarder kroner til en netto kontantposisjon på 3,2 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kortsiktige og langsiktige sikkerhetsstillelser, og utenom kjøp av pengemarkedsfond, utgjorde 7,5 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,8 milliarder kroner.

Justert netto gjeld gikk ned fra 10,5 til 7,0 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av en bedring i netto likviditetsbeholdning, og reduserte sikkerhetsstillelser. Krav om sikkerhetsstillelser utgjorde 5,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner.  

Hydro hadde 22,9 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, 1,0 milliard kroner i termininnskudd og 1,4 milliarder kroner i pengemarkedsfond, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av fjerde kvartal. Termininnskudd og pengemarkedsfond er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.   

 

Kilde: Hydro

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109