23948sdkhjf

Håndtering av avfall fra skip – kravene skjerpes

Myndighetene foreslår skjerpede krav til havner for å bedre håndteringen av avfall fra skip og fiskefartøy. Fritidsbåthavner får enklere krav.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet kommer med en felles anbefaling om en rekke endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Endringene er en gjennomføring av EUs nye skipsavfallsdirektiv. Forslaget er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

– Bedre mottaksordninger i havnene for avfall fra skip og fiskefartøy, er nødvendig for å redusere mengden plast og annet avfall i havet. Marin forsøpling har store, negative konsekvensene for livet og miljøet der, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Havner må ta imot sortert avfall fra skip og oppfisket avfall fra fiskefartøy

Det er vanlig at skip sorterer avfallet sitt om bord, men i dag er det ikke noe krav om at havner skal ta imot sorterte fraksjoner med avfall. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det innføres krav til havnene om å legge tilrette for å ta imot sortert avfall fra skipene.

Fiskefartøy kommer til land med både eget avfall og avfall de fisker opp fra havet. For at fiskefartøyene skal få økt tilgang til å levere oppfisket avfall, anbefaler vi at alle havner med anløp av fiskefartøy også skal kunne håndtere oppfisket avfall.

– Krav til havnene om at de skal motta sortert avfall og oppfisket avfall vil redusere marin forsøpling og bidra til økt ombruk og materialgjenvinning. Dette vil gjøre skipsfarten grønnere og mer sirkulær, sier Ellen Hambro.

Anbefaler finansiering gjennom det generelle havne-avfallsgebyret

Tilleggskostnadene for å levere sortert avfall fra skipene anbefaler vi at blir finansiert gjennom det generelle avfallsgebyret, som havner allerede har for avfall fra skip. Vi anbefaler at fiskefartøy også blir omfattet av ordningen med generelt avfallsgebyr.

En slik finansiering innebærer at den økonomiske byrden blir jevnt fordelt fordi skipene og fiskefartøyene må betale gebyret uavhengig av om de leverer avfall eller ikke. Gebyret vil blant annet variere avhengig av båtstørrelsen.

Noen utvalgte havner har i dag en statsfinansiert prøveordning kalt "Fishing for litter", som innebærer at fiskefartøyene kan levere oppfisket avfall gratis.

Det å inkludere kostnader for å levere oppfisket avfall i det generelle avfallsgebyret, vil imidlertid gi vesentlig lavere kostnad per innsamlet tonn, enn "Fishing for litter". Vi anbefaler derfor at denne ordningen fases ut.

Økt tilsyn med skip og havner

Blant de større endringene i EU-direktivet er kravet om flere tilsyn av skip som ankommer norske havner.

I tillegg blir både fiskefartøy og fritidsbåter over 45 meter omfattet av plikten til å levere avfallsmelding til havnen før anløp. Begrunnelsen for det er at disse fartøyene anses å være en bidragsyter til marin forsøpling.

Det blir også innført et nytt krav om at havnene skal utstede avfallskvittering for avfallet som mottas fra et skip.

– Det er viktig at det legges opp til god avfallshåndtering også på land. Når en etter hvert nå har fått på plass gode rutiner om bord på næringsfartøy så er det viktig at en ikke føler at jobben om bord er bortkastet, som en kan risikere når avfallet ikke blir sortert på land. I tillegg vil endringene også gjøre det enklere å kontrollere. Målet for alle er å forhindre at søppel havner i havet og at ressursene gjenbrukes, så dette tror jeg vil være et riktig steg i en retning av både bedre håndtering og enklere kontroll, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Fritidsbåthavner kan få unntak fra krav om avfallsplan 

I gjeldende regelverk er alle havner forpliktet til å ha en avfallsplan. Planen skal godkjennes av fylkesmannen.

Vi anbefaler nå at de mindre, ikke-kommersielle fritidsbåthavnene med sesongbasert bruk og som er tilknyttet kommunal avfallhåndtering, kan få unntak fra kravet om å ha en avfallsplan som er godkjent av fylkesmannen. Også noen fritidsbåthavner med helårsdrift kan bli unntatt fra dette kravet.

En av forutsetningene for å få unntak er at havnene informerer brukerne om hvor og hvordan avfall i disse havnene skal håndteres.

– Unntaket vil være effektiviserende samtidig som vi fortsatt sikrer god avfallshåndtering i fritidsbåthavner, sier Ellen Hambro.

Anbefalingene fra Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet sendes Klima – og miljødepartementet (KLD). Det blir lagt ut på høring etter behandling i KLD. 

 

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094