23948sdkhjf

Oljeinvesteringene for 2020 nedjusteres marginalt

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 180,3 milliarder kroner for 2020. Anslaget for 2020 er nedjustert med marginale 3 prosent sammenlignet med forrige måling.

På bakgrunn av det bratte fallet i oljeprisen, og i kjølvannet av de globale pandemitiltakene, har regjeringen foreslått midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet på norsk sokkel for å bedre oljeselskapenes likviditet. Oljebransjen har selv lagt fram et forslag til skattetiltakspakke og mener at regjeringens forslag ikke er omfattende nok. Det forhandles nå om oljepakken i Stortinget og endelig pakke skal snart vedtas. Det er grunn til å tro at oljeselskapenes forholdsvis sterke anslag for 2020 forutsetter at de får godt gjennomslag for sitt eget forslag til skatteendringer i Stortinget.

Investeringsanslaget for 2020 er 2 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2019 på samme tid i fjor, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. I forrige telling viste 2020-anslagene en ventet oppgang på over 7 prosent. Den negative utviklingen som indikeres nå, kommer hovedsakelig som følge av at anslaget for 2019 gitt i tilsvarende måling i fjor ble tydelig oppjustert.

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer..

Betydelig investeringsnedgang indikeres for 2021

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 145,6 milliarder kroner. Dette er 4 prosent lavere enn i førstegangsanslaget for 2021 gitt i forrige måling. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2020, utgjør dette en betydelig nedgang på hele 16 prosent. Som det framgår av figur 2, økte investeringsanslagene for 2020 betydelig fra februar-målingen til mai-målingen i fjor. Dette bidrar til at fallet som indikeres for 2021 nå er betydelig større enn nedgangen som var ventet ved forrige måling.

Det er hovedsakelig anslagene innen leting og konseptstudier som har blitt kraftig nedjustert siden forrige telling. Leteanslagene er nedjustert med hele 29 prosent siden forrige måling, og sammenlignet med tilsvarende tall for 2020 er det nå ventet en nedgang på så mye som 39 prosent.

Klar nedgang i feltutbygging i 2021

2021-anslaget for feltutbygging er noe oppjustert siden forrige måling, men også her indikeres det et klart fall på 24 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2020. Nedgangen må ses i sammenheng med at noen større utbyggingsprosjekter er ventet å gå over i en avsluttende fase til neste år. Gitt at det vedtas en tiltakspakke næringen er fornøyd med, ventes det imidlertid å komme noen nye prosjekter til i år, blant annet Hod reutvikling og Breidablikk. Under samme forutsetning er det også ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på flere prosjekter til neste år. Blant disse er Noaka, Eldfisk North, Grevling og Lavrans. Investeringer fra alle disse vil komme i tillegg til det som allerede er inne i tellingen nå, og vil isolert sett heve anslagene for feltutbygging betydelig. Med bakgrunn i dette kan det være grunn til å tro at nedgangen i utbyggingsinvesteringene ikke blir så kraftig i 2021 som denne undersøkelsen indikerer.

På den andre siden, har 2021-anslagene for felt i drift blitt oppjustert siden forrige telling. Dette utgjør nå en moderat oppgang på 2 prosent sammenlignet med 2020, og bidrar til å bremse den samlede nedgangen noe.

Investeringene i leting og konseptstudier faller i 2020

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå anslått til 180,3 milliarder kroner. Anslaget for 2020 er 2 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende anslag, gitt i fjor, for 2019. Det er anslagene knyttet til leting og konseptstudier som bidrar mest til nedgangen. Selskapenes letebudsjetter for 2020 er betydelig nedjustert siden forrige måling, og det er nå ventet en nedgang på hele 22 prosent sammenlignet tilsvarende anslag for 2019. Det er grunn til å tro at nedjusteringen henger sammen med den lave oljeprisen.

På den andre siden, øker anslagene for feltutbygging og felt i drift sammenlignet med forrige telling. Det indikeres en moderat oppgang fra 2019 på felt i drift, mens feltutbygging har en marginal nedgang mot 2019. Dette kan være en indikasjon på at næringen forventer at det vedtas en omfattende skattetiltakspakke i Stortinget nå i juni. Som nevnt over ventes det å komme til noen nye utbyggingsprosjekter i tellingen i løpet av året. Disse vil isolert sett bidra til å trekke opp anslagene ytterligere for 2020 i kommende målinger.

Anslaget for nedstengning og fjerning er i likhet med leteanslagene tydelig nedjustert siden forrige måling. Anslaget viser imidlertid en klar vekst på 15 prosent sammenlignet 2019-anslag, gitt på samme tid i fjor.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079