23948sdkhjf
>

Mange sysselsatte i oljeleverandørkjeden

Et flertall av de om lag 139.500 sysselsatte personer knyttet til petroleumsutvinningen, er sysselsatt i andre næringer som leverer varer eller tjenester til petroleumsnæringen.

Dette går fram av Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske rapport «Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk industri».

Les også: «Oppturen i norsk økonomi snart over»

Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

I rapporten går det fram at basert på kryssløpsberegninger kan man si at det i 2017 var om lag 139 500 sysselsatte personer som kan knyttes til norsk petroleumsutvinning. Av disse var et mindretall sysselsatte i petroleumsnæringen, mens et flertall var sysselsatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte.

«For hver leverende næring er petroleumsrelatert sysselsetting forutsatt å være proporsjonal med den andelen av næringens bruttoprodukt som ble levert til petroleumsnæringen. Sysselsettingen knyttet til petroleumsnæringen utgjorde 5,1 prosent av samlet sysselsetting i 2017», heter det i rapporten.

Basert på tilsvarende kryssløpsberegninger kan man også anslå at antall personer som kan knyttes til aktiviteten i petroleumsnæringen var om lag 150 600 i 2016. Nedgangen i sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen fra 2016 til 2017 har ført til at petroleumsrelatert sysselsetting ble redusert fra 5,5 prosent av samlet syssel¬setting i 2016 til 5,1 prosent i 2017.

Les også: Sterke investeringstall

SSBs studie analyserer effektene av endringer i etterspørselen fra petroleumsnæringen ved å identifisere hvilke næringer som står for leveransene til petroleumsnæringen. Det er ikke det samme som virkningen av petroleums-næringen på norsk økonomi. Ringvirkninger fra husholdningenes og myndighetenes merinntekter fra petroleumsaktiviteten, samt de makroøkonomiske effekter av disse ringvirkningene, er ikke analysert her. Effekter knyttet til aktiviteten i leverandørnæringene på arbeidsmarkedet og på prisdannelsen er heller ikke omfattet av analysen. Uten etterspørselen fra petroleumsnæringen ville leverandørnæringene i noen grad kunnet vri seg mot andre markeder.

Nivået på sysselsettingen som knyttes til petroleumsnæringen er nedjustert i forhold til tidligere rapporter. Dette skyldes delvis at det har skjedd store endringer i kryssløpet over tid. I tillegg har bedre tallgrunnlag for sysselsettingen gjort at sysselsettingen i petroleumsnæringen og enkelte andre næringer er nedjustert.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Redaksjonen anbefaler

Send til en kollega

0.094