23948sdkhjf

Litt bedret stemning i industrien

Norske industriledere melder om en liten produksjonsoppgang i 4. kvartal. Veksten kommer fra lave nivåer etter kraftige fall i aktivitetsnivået i første halvår av 2020 som følge av koronapandemien. Den generelle bedømmelsen for 1. kvartal 2021 vitner nå om forsiktig optimisme.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Konjunkturbarometeret for fjerde kvartal 2020 viser litt vekst i samlet industriproduksjon sammenlignet med 3. kvartal 2020. Det er produsenter av innsatsvarer og konsumvarer som melder om høyere produksjon, mens produsenter av investeringsvare fortsatt rapporterer om nedgang i produksjonsvolumet sammenliknet med det foregående kvartalet.

Etter at industrilederne har meldt om tydelige fall i den den samlede industrisysselsettingen i de tre første kvartalene av 2020, som følge av pandemien, har fallet i sysselsettingen nesten stoppet opp i 4. kvartal 2020. Det meldes om høyere sysselsetting for produsenter av konsumvarer i 4. kvartal, mens produsenter av investeringsvarer melder om lavere sysselsetting. For produsenter av innsatsvarer er sysselsettingen uendret dette kvartalet.

Uendret ordrebeholdning og dempet nedgang i ordretilgang

Den samlede ordrebeholdning i industrien er om lag uendret i 4. kvartal. Samlet ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet falt i 4. kvartal, men fallet var mindre bratt enn i 3. kvartal. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om nedgang i ordretilgangen, dette gjelder både på hjemme- og eksportmarkedet. Det meldes om vekst i ordretilgangen hos produsenter av innsatsvarer fra begge markeder i 4. kvartal. For varetypen konsumvarer er det ulik utvikling for de to markedene; her er det vekst i hjemmemarkedet mens det er nedgang i ordretilgangen fra eksportmarkedet.

Det meldes om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett. Det er produsentene av konsumvarer og innsatsvarer som melder om økte priser ved salg til hjemmemarkedet. Priser på hjemmemarkedet for investeringsvarer var uendret sammenliknet med 3. kvartal 2020. På eksportmarkedet meldes det om prisvekst for innsatsvarer, uendrede priser for investeringsvarer og prisfall for konsumvarer.

Pandemien forsterket nedgangstrenden i norsk industri i 2020

Konjunkturbarometerets indikatorer fra det siste årets undersøkelser viser at nedgangen i norsk industri startet allerede før koronapandemien. Veksten i samlet produksjon stanset opp allerede i 4. kvartal 2019. Det var også fall i ordretilgangen i begge markeder for alle varetyper. Den sterke veksten i oljeinvesteringene gjennom 2019 flatet ut og manglende tilvekst av nye olje- og gassprosjekter bidro til fall i ordretilgangen for produsenter av investeringsvarer. Lav økonomisk vekst blant Norges viktigste handelspartnere, særlig i Eurosonen og Storbritannia bidro også til lavere ordretilgang, særlig for produsenter av innsatsvarer.

Global pandemi og smitteverntiltak forsterket og akselererte nedgangstrenden i norsk industri, som allerede hadde startet før pandemien. Det kraftige oljeprisfallet i kjølvannet av de globale tiltakene førte til ordretørke fra olje- og gassnæringen slik at produksjonsfallet og nedgangen i ordretilgang ble spesielt bratt for produsenter av investeringsvarer. Skattetiltakspakken til olje- og gassnæringen som ble vedtatt i juni og en gradvis oljeprisvekst bidro til at det ble sanksjonert en del nye prosjekter. Dette har bidratt til at fallet i produksjon og ordretilgang for investeringsvarer har avtatt gradvis de siste to kvartalene. Oljeprisfall og global børsuro førte til at den norske kronen svekket seg mye gjennom vinteren og våren. Dette kan delvis forklare den tydelige prisveksten vi har sett for innsatsvarer i eksportmarkedet gjennom året, og som har bidratt til bedret konkurranseevne for tradisjonell eksportrettet industri.

Etter å ha meldt om fall i aktivitetsnivået i 1. kvartal, og uendret produksjon i 2. kvartal har produsenter av konsumvarer videre meldt om tydelig aktivitetsvekst i 3.- og 4. kvartal. Den viktigste næringsgruppen innenfor denne varetypen er næringsmiddel- og drikkevareindustri. De fleste produsenter innenfor denne næringen har vært relativt skjermet fra konsekvensene av smitteverntiltakene. Bortfallet av leveranser til restauranter og andre utesteder har i aggregert forstand stort sett blitt erstattet av mer leveranser av næringsmidler og drikkevarer til matvarekjedene. I tillegg har reiserestriksjoner over landegrensene under pandemien ført til at nordmenn i langt mindre grad har handlet denne type varer i nabolandene. Dette har økt etterspørselen etter innenlandske mat- og drikkevarer.

Svakt positive forventninger til 1. kvartal 2021

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2021 er totalt sett litt positiv, og andelen som ser optimistisk på det kommende kvartalet er høyere enn i forrige undersøkelse. Produsenter av innsatsvarer og konsumvarer har positive forventninger mens produsenter av investeringsvarer er blitt mye mindre negative til utsiktene for det kommende kvartalet enn de var i forrige undersøkelse. Samtidig melder en stor andel av industriledere at den pågående pandemien fortsatt skaper usikkerhet og bidrar til å dempe optimismen knyttet til den generelle bedømmelsen av utsiktene for det kommende kvartalet. Industrilederne melder at totalt produksjonsvolum er ventet å være på samme nivå som i 4. kvartal mens sysselsettingen ventes å falle igjen i det kommende kvartalet. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet er ventet å øke noe, mens det ventes en liten nedgang i både ordretilgang fra eksportmarkedet og samlet ordrebeholdning.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078