23948sdkhjf

Kraftig økning i anslagene for feltutbygging i 2021

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 166,3 milliarder kroner for 2021. Det er 12 prosent høyere enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en betydelig nedgang fra 2020. Oljeselskapenes anslag for 2020 er nå 182,5 milliarder kroner.

Investeringsanslaget gitt av oljeselskapene for 2020 er 1,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Videre er 2020-anslaget om lag på samme nivå som tilsvarende anslag for 2019, gitt i 4. kvartal 2019.

Anslaget for 2021 er 9 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i 4. kvartal 2019. I forrige undersøkelse ble det antydet et fall på hele 14,6 prosent. Det indikeres lavere fall nå fordi anslaget gitt for 2020 i tilsvarende måling i fjor økte mindre enn anslaget for 2021 nå.

Investeringsanslagene til feltutbygging blir nå oppgitt til 63,3 milliarder kroner. Dette er hele 27 prosent mer enn anslått i forrige undersøkelse. Det høyere anslaget har sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på flere utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Dette er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt. Økningen i utbyggingsanslaget kommer også delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2020 til 2021 på enkelte prosjekter. I tillegg skyldes dette at en del investeringer som tidligere var planlagt utført i 2022 nå er blitt fremskyndet til 2021. De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet som ble vedtatt av Stortinget i juni i år gjør det skattemessig spesielt gunstig for rettighetshaverne på norsk sokkel å gjennomføre investeringer i årene 2020 og 2021. Fremskyndede investeringsplaner fra 2022 til 2021 kan ha sammenheng med dette. Det har i tillegg blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå kommet med i tellingen.

Det er ventet at det blir levert PUD på noen prosjekter i 2021. Disse utbyggingene er alle relativt små. Når i tillegg utbyggingsprosjekter vanligvis har lavest investeringer i utbyggingens første år er det grunn til å tro at disse prosjektene vil ha beskjedne akkumulerte investeringer i 2021.

Anslaget for leting og konseptstudier har økt med 20 prosent til 24,4 milliarder kroner fra forrige måling. Det aller meste av denne økningen kan tilskrives underkategoriene feltevaluering/feltutvikling og konseptstudier. Anslagene indikerer også en kraftig vekst fra 2020 til 2021 på disse underkategoriene. Disse kostnadsartene dekker aktivitet knyttet til evaluering og utbyggingsplanlegging av olje- og gassfunn. Den sterke veksten i disse kostnadsartene reflekterer at flere operatører har planer om å levere PUD-er på store deler av den eksisterende funnporteføljen på norsk sokkel i løpet av 2022. Opphopningen av planlagte PUD-er i 2022 kan ha sammenheng med skattetiltakspakken. I tillegg til at den som nevnt over gir gunstig beskatning for alle typer investeringer i 2020 og 2021 blir alle utbyggingsinvesteringene som det leveres PUD på før utgangen av 2022 omfattet av de samme gunstige skattereglene.

Selv om anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass har økt betydelig er det oppgitte akkumulerte beløpet for 2021 fortsatt 9 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020. Som figur 3 under viser er det anslagene for investeringsområdene feltutbygging og leting og konseptstudier som bidrar til investeringsnedgangen som indikeres for 2021.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.082