23948sdkhjf

Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå oppgitt til 184,6 milliarder kroner. Anslaget er 2,4 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2019 er det nå ventet en vekst på marginale 1,6 prosent.

Dette skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I forrige måling indikerte oljeselskapenes investeringsanslag for 2020 en nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2019 på samme tid i fjor. Som det framgår av figur 2 så har anslagene for inneværende år blitt oppjustert med 2,4 prosent siden mai-tellingen. Anslagene øker for alle investeringsområder, men det er særlig anslagene for leting og felt i drift som bidrar til økningen.

Marginal oppjustering av 2021-anslagene

Oljeselskapenes nyeste investeringsanslag for 2021 blir nå oppgitt til om lag 148,6 milliarder kroner. Dette er 2,1 prosent mer enn i forrige telling. Det er særlig anslaget for feltutbygging som bidrar til oppjusteringen, men også felt i drift bidrar til det økte anslaget. Økningen i feltutbygging har delvis sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt.

Anslaget for letevirksomheten er derimot klart nedjustert siden forrige måling, og bidrar til å dempe den samlede anslagsøkningen. En mulig forklaring på nedjusteringen i leteanslaget for 2021 kan være at skattetiltakspakken for oljenæringen som ble vedtatt i Stortinget i juni i mindre grad har bedret rammevilkårene for letesegmentet enn for annen type investeringsaktivitet. Leteaktiviteten har allerede gunstige rammevilkår gjennom leterefusjonsordningen. På litt lenger sikt kan dette gi en vridning i investeringene fra leting i retning av andre investeringskategorier. Blant annet øker investeringsanslagene innenfor produksjonsboring i 2021. Det kan tyde på at oljeselskaper nå endrer noen av sine planer, ved å flytte noen av sine innleide rigger fra aktiviteten undersøkelsesboring til produksjonsboring.

Anslaget for 2021 er til tross for oppjusteringen i denne målingen hele 15 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i 3. kvartal 2019. Det er særlig investeringsområdene feltutbygging, samt leting og konseptstudier som viser nedgang fra 2020 til 2021. Nedgangen i feltutbygging må ses i sammenheng med at flere utbyggingsprosjekter ventes å gå over i avsluttende fase i år og til neste år. Det er derimot ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på prosjektet Breidablikk i høst. Dette er et prosjekt som sannsynligvis vil ha relativt store investeringer til neste år. Videre ventes det også at det leveres PUD på flere prosjekter til neste år, blant dem Eldfisk North, Tommeliten, Frosk og Lavrans. Disse utbyggingene er relativt små. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til høyere investeringer innen feltutbygging i 2021 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Leting og konseptsudier bidrar også til å trekke ned de samlede investeringsanslagene i 2021 med en kraftig nedgang på så mye som 37 prosent.

- Det er avgjørende for arbeidsplasser i hele landet. Det er kort tid siden oljepakken ble vedtatt, men allerede ser vi resultatene. Oljepakken virker. Jeg er både glad og lettet, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Olje- og gassindustrien er svært viktig for norsk økonomi. SSBs tall viser at oljepakken bidrar til at industrien kan fortsette å levere verdier.

SSB anslår nå investeringer på 184,6 milliarder kroner i 2020. Anslaget for 2021 er på 148,6 milliarder kroner.

- For feltinvesteringer er det nesten på linje med Norsk olje og gass' egne estimater som vi la frem i desember 2019, sier Hauglie.

Les mer på SSBs hjemmesider.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125