23948sdkhjf

Smøreoljeutslipp fra sjøvannspumper offshore

Miljødirektoratet mener behovet for smøreoljer i sjøvannspumper på norsk sokkel er godt teknisk og sikkerhetsmessig begrunnet. Alle slike utslipp er nå regulert.

Miljødirektoratet anmeldte AS Norske Shell i 2014 for forsettlig eller uaktsomt å ha forårsaket utslipp til sjø av 900 kilo smøreolje i 2012. I anmeldelsen vektla vi at Shell hadde vært klar over utslippene, holdt tilbake informasjon og unnlot å etterleve miljøregelverket.

Anmeldelsen medførte at Shell fikk et forelegg på 1 million kroner av politiet.

Natur og Ungdom (NU) har nå politianmeldt Equinor, Aker BP, Wintershall DEA og Vår Energi for ulovlige utslipp til sjø av smøreolje fra undersjøiske sjøvannspumper på norsk sokkel. NU mener Miljødirektoratet ikke har fulgt denne saken godt nok opp.

Fulgte opp alle operatører på norsk sokkel

Miljødirektoratet ble kjent med nye lignende utslipp fra neddykkede sjøvannspumper fra ulike operatører i 2015 og 2016. Våre undersøkelser viste at operatørene ikke hadde vært kjent med utslippene.

– Vi vurderte om de ulovlige utslippene skulle anmeldes fordi situasjonen var alvorlig. Det er operatørenes ansvar å kjenne til sine utslipp. Vi mente det likevel var mer hensiktsmessig å følge opp sakene gjennom vår egen myndighetsutøvelse. Årsaken var at bransjen gjennomgående var ukjent med at sjøvannspumpene ikke var lukkede systemer, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet krevde 20. februar 2017 at samtlige operatører med felt i drift på norsk sokkel. sendte oss informasjon om sjøvannspumper og bruk og utslipp av smøreoljer innen 1. mai.

Tillatelse til utslipp

 1. august 2017 påla vi operatørene å søke om tillatelse dersom utslippene ikke kunne stoppes. Operatørene måtte fremlegge miljødokumentasjon for smøreoljene de brukte (HOCNF). De ble pålagt tiltak for å unngå eller redusere utslipp av smøreoljer til sjø og å rapportere bruk og utslipp årlig.

Miljødirektoratet behandlet i 2018 rundt 20 søknader om utslipp av svarte og røde stoffer i smøreolje. Vi har behandlet nye søknader fortløpende.

– Vi anser at behovet for smøreoljer i sjøvannspumper er godt teknisk og sikkerhetsmessig begrunnet. Sjøvannspumpene brukes blant annet til kjølevann og brannslukking. Vi satte derfor tydelige krav til utslipp av smøreoljer fra sjøvannspumper, sier Signe Nåmdal.

Mange innretninger på norsk sokkel må stenges dersom smøreoljer i pumpene ikke kan brukes. Utslippene skyldes ikke en feil. Disse pumpene er designet med et overtrykk for å forhindre at vann trenger inn. Dette medfører at noe tetningsolje lekker til sjø. Det er derfor ikke mulig å unngå utslipp.

Operatørene gikk ut fra at pumpene ikke hadde lekkasje, da leverandørene av pumpene ikke hadde informert om dette. Pumpene var dermed betraktet som lukkede systemer hvor kjemikaliebruken er tillatt, (aktivitetsforskriften § 66). Dette var årsaken til at det ikke tidligere var søkt om, eller gitt tillatelse.

Miljødirektoratet har de siste årene fulgt opp utslippene gjennom selskapenes årlige rapportering og våre kontroller offshore.

Hvor store er utslippene?

Bruk og utslipp av offshorekjemikalier rapporteres i selskapenes årlige rapportering til Miljødirektoratet. Dette kravet er forskriftsfestet.

Rapportene fra 2019 viser at utslippene fra sjøvannspumper utgjorde omlag 2,6 tonn kjemikalier i svart kategori og 2,1 tonn i rød kategori, totalt for norsk sokkel. Vi gjennomgår fortsatt tallgrunnlaget, slik at de endelige utslippstallene kan bli endret. Dette vil bli gjenstand for videre oppfølging fra vår side, og tema for våre offshoretilsyn.

Vår oversikt over produkter er basert på innrapportering fra operatørene, samt tilsynsaktivitet. Det kan ikke utelukkes at vi ikke kjenner alle produkter som brukes offshore, eller at det forekommer utslipp som operatørene ikke rapporterer.

Operatørene har i sine tilbakemeldinger opplyst om lekkasjerater fra 5 til over 40 milliliter per time (ml/t), basert på innspill fra leverandør av de ulike pumpetypene. Miljødirektoratet har ikke gitt noen føringer for hvilken utslippsfaktor som skal brukes og forventer at operatørene arbeider videre med å kartlegge reelt forbruk og utslipp slik at rapporterte tall blir riktige.

Per i dag er det fortsatt noe usikkerhet om de faktiske utslippsmengdene.

Fakta 1: Utslipp av kjemikalier offshore

 • Det meste av kjemikalieutslippene på sokkelen er knyttet til bore- og brønnoperasjoner.
 • Miljødirektoratet har i henhold til forurensningsloven en plikt til å vurdere de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre
 • Våre tillatelser gir rammer for mengder kjemikalier som er tillatt brukt og sluppet ut (forurensningsloven § 11).
 • Operatørene skal jobbe kontinuerlig med å skifte ut (substituere) disse kjemikaliene (aktivitetsforskriften § 65).
 • De enkelte stoffene testes for å undersøke biologisk nedbrytbarhet, potensial for bioakkumulering og akutt giftighet.
 • Stoffene gis deretter en fargekategori, svart, rød, gul eller grønn (basert på kriterier i aktivitetsforskriften § 63).
 • Stoffene i svart kategori er de mest miljøfarlige, etterfulgt av rød, gul og grønn kategori.
 • Ifølge regelverket kan kjemikalier i svart og rød kategori bare benyttes dersom det er nødvendig av tekniske eller sikkerhetsmessige grunner.

Fakta 2: Informasjon fra operatører i 2016 om smøreoljeutslipp

 • Neptune var det første selskapet som informerte om utslipp av smøreolje fra sjøvannspumper (kjølevann og brannvann) på Gjøafeltet august 2015. De søkte om tillatelse til bruk og utslipp av smøreoljen 19. februar 2016. De opplyste da at de hadde startet arbeidet med utskiftning av smøreoljen med et miljømessig bedre produkt høsten 2015. Fra mars 2016 var den nye smøreoljen i regulær bruk. Miljødirektoratet ga tillatelse til bruk og utslipp av den nye smøreoljen 23. juni 2016.
 • ConocoPhillips informerte Miljødirektoratet per telefon om bruk og utslipp av smøreolje i neddykkede sjøvannspumper på Eldfisk 2/7E 1. juli 2016, og sendte skriftlig informasjon om dette 10. oktober 2016. ConocoPhillips sendt søknad om tillatelse til bruk av smøreolje 17. november 2016, og Miljødirektoratet ga tillatelse etter forurensningsloven 17. januar 2017.
 • Aker BP sendte informasjon til Miljødirektoratet 14. juli 2016 om lekkasje av smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper på Valhall, i form av en søknad om endring av tillatelsen for Valhall. Vi behandlet søknaden og fattet vedtak om tillatelse 19. oktober 2016.

 

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125