23948sdkhjf

Utfordrer industrien på smarte utslippsløsninger

De forurensende utslippene fra norske bedrifter er mye lavere enn for 10-15 år siden, men utslippsreduksjonene viser nå tegn til å flate ut. Samtidig har CO2-utslippene fra offshoresektoren økt, melder miljødirektoratet.
– Nå utfordrer vi industrien til å finne nye og smarte løsninger som kan gjøre morgendagens miljø enda bedre, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Den norske landbaserte industriens utslipp til vann og luft har vært inne i en langsiktig nedadgående trend, mye fordi miljømyndighetene har stilt stadig strengere krav til bedriftene, skriver miljødirektoratet i en melding.

Også utslippene fra den norske olje- og gassproduksjonen har vært for nedadgående i mange år, men fra 2011 til 2012 økte de samlede utslippene fra sektoren.

Miljøforbedringer går saktere
Miljødirektoratet har gjennom mange år bidratt til at ferskvann, fjorder og grunn er blitt renere, bylufta er blitt bedre, avfallsgjenvinningen har økt, og bruken av miljøgifter i produkter er redusert.

Men nå viser den årlige gjennomgangen av utslipp fra fastlandsindustrien og offshorebransjen at miljøforbedringene ikke går så fort som før.

– Etter hvert som utslippene går ned, blir det færre mulige tiltak som kan redusere utslippene ytterligere til en overkommelig kostnad. Vi utfordrer likevel fortsatt industrien til å finne smarte løsninger som kan gi ytterligere reduksjoner i utslippene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Mindre kjemikalier, mer oljeutslipp offshore
Reduserte utslipp fra industrien
De forurensende utslippene fra den norske landbaserte industrien er vesentlig redusert på en rekke områder i løpet av de siste årene.De nye tallene for 2012 viser blant annet at utslippene av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) til luft er redusert med over 80 prosent fra 2001 til 2012 (178 000 kilo i 2001, 28 500 kilo i 2012).Også utslippene av en rekke tungmetaller er vesentlig redusert. Utslippene av kvikksølv til luft er redusert med 40 prosent, svoveldioksid er redusert med 10 prosent, og nitrogenoksider (NOx) er redusert med ca. 20 prosent i løpet av ti år.De nye tallene for 2012 viser imidlertid at industriens utslipp til vann og luft på mange områder er omtrent uendret fra 2011 til 2012.


Stortinget vedtok for over ti år siden målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoff til sjø fra petroleumsvirksomheten.

– Miljødirektoratets og industriens arbeid med å nå dette målet har ført til store miljøforbedringer. Utslippene av miljøfarlige kjemikalier er redusert med over 98 prosent de ti siste årene, sier Ellen Hambro.

Samtidig er utslippene av oljeholdig vann og naturlig forekommende miljøfarlige stoffer ikke blitt redusert så mye som ønskelig. Miljødirektoratet vurderer derfor flere tiltak for å redusere utslippene av olje og andre miljøfarlige stoff med produsert vann.

Nyansert om CO2-utslipp
Det har vært hevdet at Norge har verdens reneste petroleumsproduksjon, men utslippstallene viser at dette er en påstand som bør nyanseres.

– Utslippene av CO2 fra petroleumsindustrien har økt med 10 prosent de siste ti årene. Utslippene per kubikkmeter produkt - oljeekvivalenter - har økt med omtrent 30 prosent i samme periode, slik at det gjennomsnittlige utslippet i Norge nå er nå 56 kilo per kubikk produkt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Dette er fortsatt lavt sammen¬liknet med mange andre land, men tallene varierer svært mye mellom feltene. Utslippene er gjerne høyere for gamle felt, for marginale felt, og for felt som hovedsakelig produserer gass.

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).


Noen norske felt har relativt høye utslipp i verdens¬sammenheng. For eksempel slapp Statfjord ut 172 kilo CO2 per kubikkmeter produkt i 2012. Kvitebjørnfeltet øst for Gullfaks ligger derimot i den andre enden, med et utslipp på bare rundt 6 kilo. Til sammenlikning var verdensgjennomsnittet beregnet til 113 kilo, og snittet i Europa til 64 kilo i 2011.
Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.115