23948sdkhjf

Miljødirektoratet: Nussir-saken tilstrekkelig utredet

Miljødirektoratet mener at de miljømessige forholdene ved den planlagte gruvedriften som Nussir ASA søker om i Kvalsund i Finnmark, er godt nok utredet til at Miljøverndepartementet kan behandle reguleringsplanen for området.
Gruveselskapet Nussir ASA har planlagt en kobbergruve i Kvalsund kommune og et deponi for avgangsmasser i Repparfjorden.

Kvalsund kommune har regulert området for denne aktiviteten, men innsigelser fra reindriftsnæringen førte til at reguleringsplanen ble sendt til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Tilstrekkelig informasjon
Departementet skal behandle plansaken og har bedt om Miljødirektoratets vurdering av strømningsforholdene i Repparfjorden, av utlekkingsfase fra planlagt sjødeponi, og av spørsmålet om marint naturmangfold er tilstrekkelig utredet.

– Miljødirektoratet konkluderer med at det foreligger tilstrekkelig informasjon om disse forholdene til at departementet kan behandle plansaken, sier avdelingsdirektør Helge Klungland i Miljødirektoratet.

Ikke behov for ytterligere utredninger
Miljødirektoratet mener det ikke er behov for ytterligere undersøkelser av strømforholdene og den vertikale sjiktningen i Repparfjorden, for å kunne fatte en beslutning i plansaken. Vi vurderer også at den tilgjengelige informasjonen om utlekking av tungmetaller fra deponiet er tilstrekkelig.

På bakgrunn av den lave risikoen for spredning av finpartikulært materiale, vurderes også det marine naturmangfoldet som tilstrekkelig utredet.

Forurensningsloven blir neste
Det er en hovedregel at det ikke skal gis tillatelse til forurensende virksomhet uten at arealbruken er avklart etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingen etter forurensningsloven er derfor stilt i bero inntil arealdisponeringen er avklart.

– Dersom reguleringsplanen blir vedtatt, slik at arealet kan benyttes til gruveaktivitet og sjødeponi, skal saken behandles etter forurensningsloven. Da vil Miljødirektoratet starte behandlineng av Nussirs søknad. Vi vil da vurdere om det skal gis tillatelse til den omsøkte virksomheten, og i så fall på hvilke vilkår. I forbindelse med behandling etter forurensingsloven vil vi se på behovet for eventuell supplerende informasjon. Dersom det gis tillatelse, vil vi vurdere eventuelle krav om avbøtende tiltak for å redusere miljøbelastningen mest mulig, sier avdelingsdirektør Klungland i en pressemelding.

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125