23948sdkhjf

Fornybar energi erstatter fortsatt ikke fossile energikilder

Den globale energiomstillingen har ennå ikke startet, og verden har aldri brukt mer fossil energi. Til tross for rask fornybarutbygging har fossile energikilder de siste fem årene stått for halvparten av ny energietterspørsel globalt.

Dette viser DNVs syvende utgave av rapporten Energy Transition Outlook, som analyserer energiomstillingen frem mot 2050. 

Rapporten viser at fossile energikilder stod for 49 prosent av den nye energietterspørselen fra 2017 til 2022. Fornybare energikilder dekker med dette bare halvparten av den økte etterspørselen etter energi og bidrar ikke til å erstatte fossile energikilder, som fortsetter å øke. 

Rekordutslipp fra fossile energikilder  

Det er mindre sannsynlig enn noen gang at den globale oppvarmingen kan begrenses til 1,5 grader. For å nå målene i Paris-avtalen, må CO2-utslippene globalt halveres innen 2030. DNVs analyser viser at dette ikke engang vil skje innen 2050. CO2-utslippene vil kun være fire prosent lavere i 2030 enn i dag, og 46 prosent lavere i 2050. Energirelaterte CO2-utslipp når fortsatt rekordhøyder. DNV forventer at utslippstoppen kommer i 2024, og at den virkelige globale energiomstillingen begynner da. 

– På globalt nivå har ikke energiomstillingen begynt, hvis vi med omstilling mener at ren energi erstatter fossil energi. Energiomstillingen har helt klart startet i visse sektorer og mange land har kommet langt. Globalt ser vi imidlertid at rekordutslippene fra fossil energi vil øke også neste år, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV. 

Elektrisitetsproduksjonen mer enn dobles frem til 2050 

Prioritering av energisikkerhet i energipolitikken er økende og betalingsvilligheten for lokalt produsert energi øker. I land som har egne fossile energikilder, er mer prissensitive eller der kraftnettet er lite utbygget, vil hensynet til energisikkerhet kunne bety at man i større utstrekning velger fossile energikilder. På det indiske subkontinent, der man har god tilgang til kull som energikilde, vil eksempelvis omstillingen gå saktere. I Europa og USA er ny energi i hovedsak grønn, slik at energisikkerhet og klimatiltak går hånd i hånd.  

Installert effekt fra sol og vind vil øke henvoldsvis 13 og ni ganger mellom 2022 og 2050. Produksjonen av elektrisitet vil mer enn dobles frem til 2050, noe som bidrar til å effektivisere energisystemet. Fordelingen mellom fossil og ikke-fossil energi i energimiksen er for øyeblikket 80/20, men dette vil endre seg til en 48/52-fordeling innen 2050. 

Rask energiomstilling, men ikke nok til å oppfylle Paris-målene 

Installasjon av solceller nådde rekordhøye 250 GW i 2022. Vindkraft vil levere sju prosent av den globale nett-tilknyttede elektrisiteten, og installert effekt fra vindkraftanlegg vil dobles innen 2030. Dette til tross for inflasjon og utfordringer i forsyningskjedene. I tillegg er begrensninger i transmisjon- og distribusjonsnettet en flaskehals for videre elektrifisering. Disse begrensningene rammer også nett-tilknyttet lagring og ladestasjoner for elektriske kjøretøy i mange land.

– Det er kortsiktige tilbakeslag på grunn av økte renter, utfordringer i forsyningskjeder og endringer i energihandel som følge av krigen i Ukraina, men den langsiktige trenden for energiomstillingen er tydelig. Verdens energisystem vil gå fra en energimiks som er 80 prosent basert på fossile energikilder til en som er 52 prosent ikke-fossil i 2050. Dette er en rask energiomstilling, men ikke rask nok til å oppfylle målene i Paris-avtalen, sier Eriksen. 

– I forkant av COP 28 vil DNV publisere rapporten «Pathway to Net Zero Emissions». Denne viser at teknologi ikke er den største utfordringen, men derimot at insentiver for å akselerere bruk av fornybar energi og lagring samt virkemidler for å redusere utslippene fra fossile brensler mangler, legger Eriksen til. 

Om DNVs Energy Transition Outlook-rapport 

Energy Transition Outlook er DNVs framskrivning av den mest sannsynlige utviklingen for energiomstillingen og viser resultatene fra DNVs uavhengige modell av verdens energisystem. Den dekker perioden frem til 2050 og beregner energiomstillingen globalt og i ti verdensregioner. Bilder og rapporten kan lastes ned her.

Kilde: Pressemelding fra DNV

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094