23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

ISCAR på jakt etter det optimale verktøyet

Det forventes at produsenter av skjæreverktøy leverer optimale løsninger for en gitt applikasjon. Så, hvordan definerer man et optimalt skjæreverktøy for en spesifikk applikasjon?

Det må helt klart settes standarder for å oppnå en fullkommen løs-ning. Standarder for skjæreverktøy er også definert av fremgangsmåter for å gjøre det mulig å velge best mulig verktøy for en gitt applikasjon. Teknisk litteratur angir ofte at et eller annet verktøy er opti-malt for en applikasjon. Derfor er en klar definisjon av optimalitetsstandard viktig ifølge ISCAR.

Ulike kriterier
Kriteriene for å finne det optimale skjæ-reverktøyet avhenger av ulike faktorer. Typen produksjon (kortsiktig, storskala, volum), produktutvalg, maskinerte mate-rialer, maskineriet som brukes, skjærestra-tegier og mer, har direkte innvirkning på produsentens valg av det mest effektive verktøyet. Produsenten er interessert i et verktøy som garanterer de høyeste ytelses-nivåene. Dette kan oppnås ved å optimere verktøygeometrien og at verktøyet blir produsert av den mest relevante kvaliteten på skjærematerialet. Men, den valgte geo-metrien og kvaliteten er verktøyets nøk-kelelementer knyttet til typen maskinert materiale. Så, hva er det ideelle verktøyet for maskinering? Et eksempel på et effek-tivt verktøy for bearbeiding av støpejern vil sannsynligvis ikke være den beste løsnin-gen for bearbeiding av varmebestandige superlegeringer.

Produsentene står stadig overfor valgets kvaler når det gjelder å bearbeide det store utvalget av arbeidsstykker i forskjel-lige former og dimensjoner. Profilen til en gitt applikasjon kan diktere et verktøy med lang rekkevidde, mens i andre tilfel-ler vil verktøyets store overheng ha tvung-ne begrensninger som reduserer maskine-ringsstabiliteten og som vil påvirke ytelsen.

Forskjellige faktorer
Å velge det optimale verktøyet er ett av mange områder som er relatert til kjernen av problemet som er kritisk for alle maski-neringsprosesser, noe som uten tvil maksi-merer hvordan man skal maskinere lønn-somt. For å nå dette målet vurderes ulike faktorer som er avhengige av hverandre, slik som effektiv bruk av CNC-maskinen, kompetent prosessplanlegging, tilgjenge-lige oppspenningsverktøy og verktøyutvalg blant andre. Alle faktorer er gjenstand for optimalisering, og å finne passende verk-tøy kan vise seg å være et integrert ledd for å gjennomføre oppgaven. Moderne CNC-maskiner har svært avanserte funksjoner.

Bør optimaliseres
Nye presisjonsmaskiner er kostbare og reduserer bearbeidingstiden, som igjen reduserer produksjonskostnadene. Et ide-elt skjæreverktøy bør gi maksimal pro-duktivitet i kombinasjon med rimelig og stabil levetid. For å finne den riktige løsnin-gen utvikler verktøyprodusenter avanserte skjærgeometrier og nye skjærmaterialkva-liteter som muliggjør pålitelig skjæring ved høye sponavvirkningshastigheter (MRR) for ulike typer maskineringsdata. Siden verktøyet forventes å muliggjøre effektiv maskinering av forskjellige konstruksjons-materialer, bør geometrien og kvaliteten optimaliseres deretter.

Verktøytilpasning viktig
Å minimere maskinstans er enda en måte å redusere produksjonskostnadene på. De riktige markørene, som er relatert til verktøyegenskaper, som å sikre verktøy-tilgjengelighet og minimere oppsettiden, kan i stor grad bidra til løsningen. Hvor mye verktøyet leverer er avgjørende for å erstatte «optimal» med «egnet».
Ved å si «det beste verktøyet er det du har for hånden», kan man forstå vikti-ge metallbearbeidingsprinsipper, noe som gjør det ideelle verktøyet lett tilgjengelig. I en perfekt verden gjør et ideelt verktøy det lettere å bearbeide ulike former på arbeidsstykket på lang- eller kort rekkevid-de, uten tap av ytelse. Verktøytilpasning er en tilleggsparameter for å finne den opti-male løsningen.

Avanserte maskiner forventes å integre-re optimale maskineringsstrategier. Disse strategiene planlegges, programmeres, sjekkes og verifiseres i et virtuelt miljø med dataassisterte ingeniørsystemer (computer-assisted engineering – CAE) i god tid før prosessen starter på CNC-maskinen. Derfor bør det riktige verktøyet ha en passende virtuell komponent, en digital tvilling, som skal bygges inn i CAE-systemer.

Forlenget levetid
Det brede utvalget av ISCARs nye produkter, introdusert i NEOLOGIQ-kampanjen, er rettet mot å optimalisere verktøyløsnin-ger for moderne maskinering. NEOLOGIQ-prinsippene formidles ved bruk av nye verktøy- og skjærgeometrier supplert med avanserte egenskaper. Blant mange nyvin-ninger er verktøy for sveitsiske dreieben-ker og flerfunksjonmaskiner.

Rustfritt stål og ikke-jernholdige metaller er vanlige materialer for produksjon av miniatyrdeler i medisinsk industri og klok-keindustri. Små og mellomstore sveitsiske dreiebenker brukes til masseproduksjon. En ny generasjon av ISCARs ISO-standard rombiske dreiefreser er spesielt beregnet for denne industrisektoren. En rekke pre-sisjonsslipte og polerte freser muliggjør produktiv bearbeiding med lette skjære-krefter og betydelig redusert friksjon (fig. 1). Kuttegeometrien er representert av to typer sponformere beregnet for forbear-beiding, ferdigbearbeiding og råbearbei-ding. Skjærutformingen med sine mange geometriske egenskaper er fokusert på å forhindre påbygging av eggen for å sikre forlenget verktøylevetid.

Høyere hastigheter
ISCAR har utviklet to nye hardmetallkva-liteter for effektiv fresing av forskjellige konstruksjonsmaterialer. IC716 er beregnet for maskinering av titanlegeringer. Den kjennetegnes av et tøft hardmetallsubstrat med høy motstand mot termiske sprekker og et nytt keramisk PVD-belegg med høy hardhet og en glatt overflate. IC5600 er designet for å bearbeide stål. Denne kvali-teten har et submikronsubstrat, et flerlags MT CVD-belegg og er etterbehandlet med et belegg. Denne kombinasjonen forbe-drer IC5600s motstand vesentlig mot abra-siv slitasje og termisk belastning og mulig-gjør økende skjærehastigheter og MRR.

Utskiftbare hoder
Utviklingen av verktøymaskiner har gjort Y-akse dreiemetoder vanlige. Disse meto-dene letter stabil skjæring og muliggjør avvirkning av lange spon i nedadgåen-de retning på grunn av gravitasjonskraft. Metallbearbeidingsindustrien øker tydelig kravene til avanserte skjæreverktøy spesi-aldesignet for Y-akse dreiing. En av ISCARs fremtredende nye produktlinjer er NEO-Y-SWISS-serien med integrerte dreieverktøy (fig. 2). Et modulært verktøykonsept som benytter en verktøysammenstilling basert på standardelementer som holdere, hoder, skafter, forlengere og reduksjonsstykker, er en effektiv måte å finne det optimale verktøyet for spesifikke bruksområder. Det særegne ved ISCARs nye modulære sys-tem for hurtigskiftende hoder, NEOSWISS, består av forskjellige hoder med vende-skjær for dreiing, stikking, avstikk og gjen-geoperasjoner på sveitsiske maskiner (fig. 3). Dette systemet muliggjør utskiftba-re hoder og skjær på den begrensede arbeidsplassen i CNC-maskinen.

Effektive løsninger
For å holde seg oppdatert på moderne maskinering fremhever ISCAR roterende verktøy med utskiftbare skjærehoder som MULTI-MASTER og CHAM-IQ-DRILL. Disse modulære linjene med «No Setup Time» muliggjør raske hodeutskiftninger som annullerer dimensjonsjustering og CNC-programkorrigeringer. Dette reduserer maskinens nedetid og sikrer høy repeter-barhet. Det modulære designkonseptet til ISCAR-verktøylinjer skal gjøre det enkelt å tilpasse verktøykonfigurasjonen.

En betydelig funksjonell forbedring inne-holder ISCARs digitale følgesvenn; 3D- og 2D-verktøyrepresentasjoner, verktøymon-teringsalternativer, avansert E-katalog og tilleggsprogramvare utgjør ryggra-den i det virtuelle verktøymiljøet. ISCARs Tool Advisor, kjent som NEOITA, gjør det mulig å søke etter et optimalt verktøy for en spesifikk maskineringsoperasjon. Basert på ingeniøranalyse og ekspertkunn-skap, genererer dette systemet et sett med effektive løsninger med passende skjæ-redata, beregner MRR og skjærekraft, og muliggjør direkte tilgang til e-katalogen, gjenkjenning av skjærslitasje og mer.

En ny responsiv designapplikasjon har brakt NEOITA til håndholdte enheter. Gjennom skybasert teknologi er NEOITA tilgjengelig 24/7 og på flere språk (fig. 4).

For mer informasjon se: www.iscar.com og www.svea.no

Svea Maskiner AS
Gråterudveien 20
3036 Drammen
Drammen
Norge

Kontaktperson

PMB
Per Martin Bakken
per.martin.bakken@svea.no

Send til en kollega

0.047