23948sdkhjf

Grønn maritim næring omsatte for 28 milliarder

Den grønne omsetningen i maritim næringen var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner. I tillegg foretok norsk maritim næring investeringer for i overkant av fem milliarder kroner.

Det går fram av en rapport som Menon Economics har gjort på oppdrag av Eksportkreditt Norge, Norges Rederiforbund, NCE Maritime CleanTech og Enova.

«Både omsetning og investeringer har blitt mangedoblet siste år. Som følge av ambisiøse internasjonale målsettinger om betydelige reduksjoner i skipsfartens utslipp av klimagasser, vil trolig både grønn omsetning og grønne investeringer måtte øke betydelig i årene som kommer. Som følge av tidlig tilpasning vil omstilling til en mer grønn internasjonal skipsfart utgjøre et konkurransefortrinn for norsk maritim næring. Økt omsetning og investeringer innen grønn maritim vil være bra for miljø og klima – og for norsk økonomi «, heter det i rapporten.

Ikke alle tiltak som gjennomføres reduserer utslipp like mye. Mens noen teknologier kutter CO2-utslipp med 100 prosent, bidrar andre teknologier til å redusere utslippene mindre. For å ta høyde for dette har vi kategorisert både omsetning og investeringer inn i tre ulike nyanser av grønn basert på utslipp som skader miljø eller klima: - Mørkegrønn: 80-100 prosent bidrag til reduksjon - Grønn: 30-80 prosent bidrag til reduksjon - Lysegrønn: Under 30 prosent bidrag til reduksjon • I figuren på siden vises omsetning innen disse tre kategorier i perioden 2014 til 2018.

For 2018 anslår Menon at den totale grønne omsetningen i maritim næring var på 28 milliarder kroner. «Mens omsetningen innen grønn maritim om lag tredoblet seg i perioden 2014 til 2018, sank omsetningen i maritim næring som helhet med 23 prosent. Den betydelige økningen i grønn maritim må ses på som et strategisk grep aktørene i maritim næring har tatt både for å kompensere for inntektsbortfall og for å omstille seg til en fremtidig situasjon med økt etterspørsel etter grønne løsninger», skriver Menon i rapporten videre.

Verdiskapingen pr ansatt er betydelig høyere for grønn maritim enn for gjennomsnittet av norsk næringsliv utenom olje og gass. «For Norge vil det følgelig være lønnsomt om mer arbeidskraft og kapital tilflyter grønn maritim. Vekst i grønn maritim vil gjøre Norge rikere, og rikere enn om veksten skjer i et gjennomsnitt av andre næringer i FastlandsNorge», påpekes det videre i rapporten. Det vil med andre ord være positivt for norsk økonomi om etterspørselen etter grønn maritim øker.

At IMO har lagt ambisiøse planer for utslippsreduksjon er derfor positivt, både for klimaet og for norsk økonomi. På flere områder er den norske maritime næringen verdensledende i å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi. Med strengere internasjonal regulering av CO2-utslipp vil trolig betydelige grønne investeringer i norsk maritim næring legge grunnlag for et konkurransefortrinn for både norske rederier, tjenesteleverandører, utstyrsleverandører og verft.

«I 2018 kom om lag 30 prosent av den grønne omsetningen fra eksport. Med økende fokus på utslippsreduksjon internasjonalt kan en strategisk satsing på mer miljøvennlige løsninger bidra til å vesentlig øke eksporten fra den norske maritime næringen. Eksporten fra norsk maritim næring er allerede i dag på i overkant av 200 milliarder kroner. Med økt internasjonalt fokus på miljø, vil vi trolig se en dreining av norske leveranser i grønn retning. At flere norske bedrifter i maritim næring har gått foran for å gjøre sin aktivitet mindre miljø-og klimaskadelig, legger et betydelig grunnlag for å bygge et strategisk konkurransefortrinn», heter det også i rapporten.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125